Защита на личните данни

Целите, за които използваме Вашите лични данни

а. Да спазваме наши законови и регулаторни задължения
б. За да сключим Договор с Вас или да предприемем стъпки по Ваше искане за кредит преди сключване на договор
в. За да изпълним наш законен интерес
г. За да уважим Вашия избор, ако поискаме Вашето съгласие за конкретна обработка

Подробно описание на всяка от тези цели и конкретните ситуации, които се включват в тях, можете да откриете в Информация за защита на личните данни.

Кои лични данни обработваме?

Може да събираме от Вас различни видове лични данни, включително: идентификационна информация, информация за връзка и контакт, семейно положение и свързани лица, информация за образованието и заетостта, банкови, финансови и трансакционни данни и други – моля, вижте изчерпателен списък в Информация за защита на личните данни.

Специфични случаи на събиране на лични данни, включително непряко събиране

При определени обстоятелства можем да събираме и използваме лични данни на лица, с които имаме, бихме имали или сме имали пряка/директно връзка, например кредитоискатели.

Поради някои причини може също да обработваме информация за Вас, без да имате пряка/директна връзка с нас. Вижте пълно описание в Информация за защита на личните данни.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Може да предоставим достъп до и да разкрием Ваша лична информация, при условията на конфиденциалност, и само доколкото е необходимо за осъществяване и обезпечаване на нашата дейност, задължения, горепосочените цели, само на ограничен кръг от лица.

Запознайте се със списъка лица, с които може да споделяме Вашите данни в Информация за защита на личните данни.

Трансфериране на данни извън Европейското икономическо пространство

В случай на международни преводи, произхождащи от Европейското икономическо пространство (ЕИП), когато Европейската комисия (ЕК) е признала държава извън ЕИП като осигуряваща адекватно ниво на защита на данните, Вашите лични данни ще бъдат прехвърлени на тази основа.

Повече информация за трансферирането на данни в и извън ЕИП можете да намерите в Информация за защита на личните данни.

За какъв срок ще съхраняваме Вашите лични данни

Ние ще запазим Вашите лични данни за период от време, който е необходим за спазване на приложимите закони и подзаконови нормативни актове, както и за изпълнение на нашите Договори с Вас и публични институции.

Научете повече в Информация за защита на личните данни.

Какви права имате и как може да ги упражните?

В съответствие с приложимите разпоредби имате следните права: на достъп, на коригиране, на изтриване, на ограничаване, на възражение, да оттеглите вашето съгласие, когато сте дали съгласието си за обработка на Вашите лични данни, на преносимост на данни, да подадете жалба до компетентния надзорен орган – Комисия за Информация за защита на личните данни.

Можете да упражните правата си, като заявите своето желание чрез изпращане на съответната форма в страницата Вашите права в нашия уебсайт или по начините, предвидени в Информация за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас?

Ако имате въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни съгласно настоящата Информация за защита на личните данни,  моля свържете се с нашия служител по защита на данните DPO@pbpf.bg, или на адрес: гр. София, п.к. 1784, бул. Цариградско шосе 115Г, ет. 12, Бизнес център „Мегапарк".