Лични финанси

Какво да правя, ако изпадна в дълг и не мога да си плащам вноските?

Публикувано на 15 декември 2021 от Петко Палазов

Какво да правя, ако изпадна в дълг и не мога да си плащам вноските?

Практични финанси

Заемите са част от нашето ежедневие, но е изключително важно да се знае, че кредитът освен редица предимства, носи със себе си и сериозни отговорности.

Отговорностите

Основното задължение след усвояване на заема от кредитополучателя е да заплаща в срок вноските, определени съгласно подписания договор. Нередовното погасяване на заема е свързано с множество негативни последици, които могат да настъпят за потребителя. Именно затова едно от най-важните неща, които трябва да вземеш предвид преди кандидатстването за кредит е дали финансовите ти възможности позволяват да го изплащаш коректно. Експертите в областта на личните финанси препоръчват сборът от месечните вноски по всички твои кредитни задължения да не надвишава 30% от месечния ти доход.

На всеки може да се случи

Независимо от всичко, непредвидените ситуации могат да се случат не всеки и това да те възпрепятства да изпълниш поетия към банката ангажимент, като по този начин се стигне до неплащане на една или повече вноски. Важно е да знаеш, че забавянето дори само на една погасителна вноска би те поставило в ситуация на просрочие по кредита.

Какво да направиш, ако изпаднеш в просрочие

1. Не преустановявай контакта с кредитора

Първото нещо, което трябва да знаеш е, че не трябва да прекъсваш контакта с твоя кредитор. Често хората се опитват да се скрият с надеждата, че институцията просто ще забрави за тях, но това не се случва. Най-добрият подход е да обясниш на служителите на банката за твоите затруднения и да потърсиш тяхното съдействие. В голяма част от случаите кредиторът е склонен да предостави допълнителен период, през който да се поднови редовното погасяване на кредита.

2. Медиация

Някои от финансовите институции разполагат с процес по медиация, като за клиентите на БНП Париба Лични Финанси такъв е въведен от октомври 2012 година. Медиацията има за цел да намери справедливо и взаимно изгодно решение за клиента и компанията в съответствие с договора, подписан между страните и в съответствие със законодателството на Република България. Медиаторът от своя страна е отговорен да намери и предложи приемливо решение за клиента и компанията с цел разрешаване на възникналата ситуация.

3. Рефинансиране

Друг вариант за излизане от затрудненото финансово положение е да рефинансираш твоя кредит. Това практически означава да го замениш с друг, условията по който са по-изгодни за теб – например по-нисък лихвен процент, подходящи за теб срок и размер на погаситената вноска. Важно е да обърнеш внимание, че рефинансирането е подходящо, само ако условията по новия кредит биха били по-изгодни, като в противен случай рискуваш да попаднеш в така наречната кредитна спирала, при която взимаш кредит след кредит, за да погасиш предишния, което крие сериозни рискове за финансовата ти стабилност.

Какви действия можеш да очакваш от кредитора

1. Лихви

Некоректното погасяване на кредита го прави по-скъп, тъй като в договора за кредит е предвидена клауза, съгласно която кредиторът има право да започне да начислява лихва от момента за забавата.

2. Деклариране на просрочието в ЦКР

Друга сериозна последица е подаването на инфорамция за некоректния кредитополучател в Централния кредитен регистър (ЦКР). Регистърът е създаден, за да предоставя информация за наличието на задължения на всяко лице, като кредитните и финансови институции имат достъп до информацията и могат да откажат друг кредит, ако си вписан като некоректен длъжник в него.

3. Предсрочна изискуемост

При просрочване на две или повече вноски е възможно кредиторът да обяви кредита за „предсрочно изискуем” – това означава, че банката може да посика предсрочно връщане на сумата по кредита, което несъмнено не би се отразило добре твоите финанси.

4. Цесия

Не е изключено, за да намали евентуалните загуби, банката да прехвърли задължението по кредита (да го цедира) на друго лице, ако такава възможност е предвидена в договора. При това положение ще се наложи да изплатиш задължението на новия кредитор, за да погасиш коректтно дълга.

5. Писма, обаждания, посещения на място

С оглед събиране на вземането от страна на кредитора се предприемат поредица от телефонни обаждания, изпращат се съобщения и писма, с които се кани кредитополучателя да изпълни своето задължение. Не е изключено и кредиторът да използва услугите на външна агенция, която да посети длъжника лично на адрес, за да бъде установен контакт и евентуално задължението да бъде частично или изцяо погасено.

6. Съдебно производство

Най-сериозната законова мярка, която кредиторът може да предприеме срещу некоректния кредитополучател е да предприеме действия по установяването и събирането на вземането си по съдебен ред. Преминава се през гражданско производство, в рамките на което се установява дали действително кредитополучателят дължи и какъв точно е размерът на задълженията. Производството може да отнеме години, през които се натрупва значителен размер съдебни разноски, а обезщетението за забава увеличава своя размер.

В случай че съдът уважи претендираните от банката суми,  издава се изпълнителен лист, въз основа на който институцията има право да образува изпълнително дело при съдебен изпълнител, който да събере вземането по принудителен ред, при положение че кредитополучателят отказва да заплати доброволно дължимото. Частният съдебен изпълнител може да наложи запор върху получаваното трудово възнаграждение, да запорира неговия автомобил, да опише вещите в дома му, да наложи възбрана върху недвижимото му имущество, като отново се генерират допълнителни разноски, които са за сметка на длъжника.

В заключение можем да обобщим, че навреме взетите мерки са най-добрият вариант за преодоляване на временните ни затруднения, свързани с обслужването на нашите задължения.

Петко Палазов

Здравей, аз съм Петко Палазов

Здравей, аз съм Петко Палазов

Как управлявам парите си?
Разумното и отговорно управление на личните финанси ми дава свобода да се занимавам с нещата, които са наистина важни за мен и да осъществявам плановете си. Убеден съм, че финансовата грамотност може да помогне на всеки от нас да постигне начина на живот, към който се стреми.

Още мои публикации